เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

  เทศบาลเมืองสแนสุขมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ถนนลงหาดบางแสน  บริเวณแยกหน้าร้านจรินทร์ถึงวงเวียนยินดีต้อนรับ  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข  เลขที่  ๐๓๓/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-))
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน (สัญญาเดียว)  ไม่น้อยกว่า  ๗๙๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)  ซึ่งเป็นสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเอกชนที่เชื่อถือได้
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ - วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กงอคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่   ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙   ถึงวันที่   ๑  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข  (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ - วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
           กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศฐาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา  ในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
            กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึง วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ชัย          คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (1. ปปช..pdf)ปปช. ราคากลาง[โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนลงหาดบางแสน บริเวณแยกหน้าร้านจรินทร์ถึงวงเวียนยินดีต้อนรับ]60 kB
Download this file (2. ราคากลาง ปร.4 - ปร.6.pdf)ปร.4 ปร.5[โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนลงหาดบางแสน บริเวณแยกหน้าร้านจรินทร์ถึงวงเวียนยินดีต้อนรับ]925 kB