เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

  เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ใกล้บ้านเลขที่ ๑๙๓)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข  เลขที่  ๐๒๕/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๙๘,๐๐๐.- บาท     (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน (สัญญาเดียว)  ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  ซึ่งเป็นสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเอกชนที่เชื่อถือได้
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ถึง วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่   ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ถึง วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙   กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุข   จะถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
         กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ในวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
         กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ถึง วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ชัย       คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
 
เอกสารแนบ :
Download this file (1. ปปช..pdf)ปปช.[โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 1 (ใกล้บ้านเลขที่ 193)]49 kB
Download this file (2. ราคากลางงานทาง.pdf)ปร.4 ปร.5[โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 1 (ใกล้บ้านเลขที่ 193)]957 kB