เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

  เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง)  จำนวน  ๔  รายการ  ในวงเงิน  ๑,๐๕๐,๐๐๐.-บาท  (-หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน-)  ตามรายการ ดังนี้
                 ๑. ชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน  ชุด
                 ๒. เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง จำนวน  ชุด
                 ๓. หมวกดับเพลิงแบบเต็มใบ จำนวน  ใบ
                 ๔. เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง จำนวน  เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ - ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๗ - ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
         กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
         กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท  (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๗ - ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

          

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายวรชาติ       ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (1.รายละเอียดคุณลักษณะชุดผจญเพลิงในอาคาร หน้า 1-3.pdf)ชุดผจญเพลิงในอาคาร[สอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง)]102 kB
Download this file (2.รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง 1-4.pdf)เครื่องช่ายหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง[สอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง)]126 kB
Download this file (3.รายละเอียดคุณลักษณะหมวกดับเพลิงแบบเต็มใบ.pdf)หมวกดับเพลิงแบบเต็มใบ[สอบราคา]36 kB
Download this file (4. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง.pdf)เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง[สอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง)]30 kB
Download this file (5.ปปช..pdf)ราคากลาง [สอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง)]38 kB