เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

 เทศบาลเมืองแสนสุข  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ข้างบ้านเลขที่ ๑๒๕/๑๕)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุขเลขที่  ๐๒๔/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ราคากลางเป็นเงินจำนวน  ๖๕๒,๐๐๐.-บาท  (-หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙ - วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ)  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข
        กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙ - วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙ - วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  เทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
         กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๑๒   กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
         กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

        

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙ - วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ชัย         คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (4.ปปช..pdf)ปปช.[สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 1 (ข้างบบ้านเลขที่ 125/15)]51 kB
Download this file (5.ราคากลางงานทาง.pdf)ราคากลาง [สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 1 (ข้างบบ้านเลขที่ 125/15)]866 kB