เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

    เทศบาลเมืองแสนสุข  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอยภิรมย์ชล (ข้างหอพักแคมปัส)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข  เลขที่  ๐๒๓/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ราคากลางเป็นเงิน  ๙๑๖,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ถึง วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ถึง วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข  (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ถึง วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุข   จะถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็ยเวลารับซอง
        กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศราชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
        กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๓๐ น. ณ.  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอลราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ถึง วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ชัย             คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (3.ปปช..pdf)ปปช.[สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยภิรมย์ชล (ข้างหอพักแคมปัส)]50 kB
Download this file (5.ราคากลางงานทาง.pdf)ราคากลาง[สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยภิรมย์ชล (ข้างหอพักแคมปัส)]601 kB