เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน  ๒  โครงการ  ดังต่อไปนี้.-
            ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ข้างบ้านเลขที่  ๙๕  ถนนเปรมใจราษฎร์)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล  เลขที่  ๐๒๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ราคากลางเป็นเงิน  ๓๕๐,๐๐๐.-บาท  (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
           ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนแสนสุข - บางพระ (ใกล้บ้านเลขที่  ๓๕)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล  เลขที่  ๐๒๒/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ราคากลางเป็นเงิน  ๓๖๖,๐๐๐.-บาท (-สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ถึง วันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ถึง วันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ถึง วันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
        กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา ในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
        กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ  ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวนัที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ถึง วันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ชัย         คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (ซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ข้างบ้านเลขที่ 95 ถนนเปรมใจราษฎร์).pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ข้างบ้านเลขที่ ๙๕)[โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ]961 kB
Download this file (ซอยเชื่อมถนนแสนสุข - บางพระ (ใกล้บ้านเลขที่ 35).pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนแสนสุข - บางพระ (ใกล้บ้านเลขที่ ๓๕)[โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ]955 kB