เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

    เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา (รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ )  จำนวน  ๒  คัน (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)   เพื่อใช้สำหรับตัดหญ้าภายในสนมกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข  ในราคากลางเป็นเงิน  ๓๔๗,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)   ตามรายการ ดังนี้
                 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน  คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา  ในวันที่   ๑๕ - ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๑๕ - ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  เทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
         กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
          กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายกิตติไชย                คุณปลื้ม)
รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
 
เอกสารแนบ :
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf)คุณลักษณะรถตัดหญ้า[สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา (รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)]46 kB
Download this file (วงเงินงบประมาณ.pdf)ปปช.[สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา (รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)]16 kB