ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

                 ด้วยสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนด สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

  • กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในเดือนพฤษภาคม มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2562
  • กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในเดือนสิงหาคม มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มแต่วันที่  1 - 30 สิงหาคม 2562
  • กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในเดือนพฤศจิกายน มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562
  • กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ในเดือนกุมภาพันธ์ มีกำหนดระยะเวลา 28 วัน เริ่มแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาเทศบาล พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน      

                 ประกาศ   ณ  วันที่  21  มีนาคม พ.ศ. 2562

                 นายพรมมาศ  ยิ้มลมัย

                 ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข