เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน April Series 2020 ซึ่งประกอบด้วย

  1. งาน Healthcare Technology Summit ภายใต้แนวคิดหลัก Current Issues in Digital Transformation for Healthcare
  2. งาน Education ICT Forum ภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualizeing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy
  3. งาน AI & IOT Summit 2020 ภายใต้แนวคิดหลัก A Game-Changer That Shifts The Business Landscape
  4. งาน Smart City Summit ภายใต้แนวคิดหลัก Thailand Smart City Model for Happiness and Loal Value

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสพคัญแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ สอดรับกับทิศทางของโลก ช่วยผลักดันและดัพเดทให้เกิดแผนปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์ eHealth ของประเทศ และนำสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยด้วย Digital Technology เพื่อสร้างนวัฒกรรมการบริการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียม เพิ่มระดับผลิตภาพของทุกอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของทักษะมนุษย์ ให้สามารถทำงานร่วมกับนวัฒกรรม AI & IoT เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทั้งระบบเศรฐกิจและสังคม รวมถึงร่วมผลักดันแนวคิดในการสร้าง Talent Attraction ทางด้าน AI & IoT

รูปแบบการจัดงาน

  • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
  • การชมส่วนแสดงนวัฒกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
  • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชล
  • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
  • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวกน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

สถานที่จัดงาน
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2563