1 2 3

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิ หน้าที่ บทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอเชิญชวนสตรีที่สนใจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองแสนสุขและเข้าร่วมอบรม  ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป