ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และชมรมอาสาสมัครสัตวแพทย์เทศบาลเมืองแสนสุข จะ

ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยให้บริการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนแสนสุข

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นการเตรียมการ จึงขอเชิญท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน

ขึ้นไป มีสุขภาพสมบูรณ์และมีความประสงค์จะขอรับบริการตามโครงการนี้ ขอรับการขึ้นทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข

หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-193512 ในวันเวลาราชการและขอให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ ตามกำหนดการข้างต้น โดยท่านเจ้าของต้องเตรียมตัว

สัตว์เลี้ยงให้สะอาด พร้อมทั้งงดงดอาหาร ก่อนนำมาผ่าตัดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง