ด้วยงานบำบัดน้ำเสีย กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสุข  ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย  เกิดความตระหนก  และเห็นถึงความสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข  รวมถึงมีจิตสำนึกในการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืน

โดยมีกำหนดจัดโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข

  • ในวันพฤหัสบดีที่  13  มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนวัดกลางดอนเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  เวลา 13.00 - 15.00 น.
  • ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  13.00 - 15.00 น.