วันทะเลโลก หรือ World Ocean Day เป็นวันที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลสากล ที่ได้มีการกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันทะเลโลก เพื่อปลุกกระแสให้พวกเราทุกคนได้หวนกลับมาย้อนระลึก                           และให้ความสำคัญกับทะเลอีกครั้ง ยิ่งสถานการณ์ท้องทะเลไทยปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งเป็น                           แผนหลัก ในการบริหารจัดการขยะรวมถึงขยะทะเล ตลอดจนยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งให้ดีขึ้น

            กิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Gender and Ocean” เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ เทศบาลเมืองแสนสุข, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, คณะวิทยาศาสตร์และสถาบันวิทยาศาสตร์       ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน, โครงการวิจัยการจำลองกระบวนการใช้งาน รวบรวมและย่อยสลายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบฝังกลบ, โครงการวิจัยผลกระทบของแมงกะพรุนพิษต่อชุมชน และการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี สู่การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการในพื้นที่ และการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

            เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ กิจกรรมเพลิดเพลินรูปแบบต่างๆ  เช่น กิจกรรม “ค้นหายางยืดในหาดทราย กิจกรรม ร้านค้าศูนย์บาท ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อแสน ชายหาดบางแสน                ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป