กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบการค้า  ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบการค้า เป็นการยกระดับมาตรฐานให้ได้คุณภาพ สร้างความมั่นให้กับนักท่องเที่ยว กองสาธารณสุขฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการค้าที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว เข้าอบรมในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข