เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำละง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ในระหว่างวันที่  22 - 31 พฤษภาคม 2562 ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)  ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (โปรดแต่งกายสุภาพ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  10 มิถุนายน 2562 

 

เอกสารแนบ :
Download this file (20190517031801.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข[รายละเอียด]409 kB