เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

         ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในเดือนพฤษภาคม มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2562 และได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น 4)

         ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายพรมมาศ ยิ้มลมัย

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข