เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้การจัดทำ ทบทวน หรือเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีร่วมของประชาชน

          ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข ได้กำหนดให้มีการประชุมประชาคมชุมชน ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมื่องแสนสุข โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 โดยกำหนดประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข


เอกสารแนบ :
Download this file (20190506232649.pdf)ประกาศเทศบาล[ ]106 kB