เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2562

- ประเภท ก แบบชาวบ้านหรือแบบดั้งเดิม (ชุมชน)
- ประเภท ข หน่วยงาน
- ประเภท ค กลุ่มโรงเรียนระดับประถม
- ประเภท ง กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยม
- ประเภท จ ชมรมและกลุ่มผู้ประกอบการชายหาด
- ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary art)

รายละเอียดระเบียบการ ข้อกำหนดและใบสมัครการประกวด ประเภท ก ถึง ช >>ดูเอกสาร<<

รายละเอียดระเบียบการ ข้อกำหนดและใบสมัครการประกวด ประเภท ฉ >>ดูเอกสาร<<