เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

          ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

          ดังนั้นจึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ตามวันและเวลาดังกล่าว หากท่านใดประสงค์จะเข้ารับฟัง ให้ขอแบบยื่นความประสงค์ได้ที่งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562