เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562

        ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ในเดือน กุมภาพันธ์ มีกำหนด 28 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562