เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) ตั้งอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เลขที่ 145 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC  ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ และผู้กำลังหางาน เข้ารับบริการลงทะเบียนสมัครงาน รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง แนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จับคู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมพร้อมส่งตัวผู้สมัครงานพบนายจ้าง การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การให้บริการตรวจลงตราและขอรับใบอนุญาตทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในกลุ่มส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมและการปิโตรเลียมที่จ้างคนต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้มารับบริการตรวจลงตรา (Visa) และขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การตรวจลงตรา (Visa) โทรศัพท์ 0 3819 0644
การขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว (Work Permit) โทรศัพท์ 0 3819 0645
ฝ่ายบริการจัดหางาน โทรศัพท์ 0 3819 0630