เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในทุกท่าน อันได้แก่ บุคลากรในเทศบาลเมืองแสนสุข ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี/เลขานุการนายกเทศมนตรี/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการ/ข้าราชการระดับปฏิบัติการ-ทรงคุณวุฒิ/ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน-ทักษะพิเศษ/พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ทั้งนี้ให้เข้าประเมินนับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤษจิกายน 2561

เส้นทางเชื่อมโยงไปยัง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/eavza2

 

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)