เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับผู้ที่ยื่นลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เอกสารการลงทะเบียนยังไม่ถูกต้องและครบถ้วน) ให้ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะพิจารณาระงับสิทธิ์ต่อไป

กรณีผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เนื่องจากว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิเงินอุดหนุนตามโครงการฯ เกินกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสำหรับจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ได้ครบในเดือนกันยายน 2561 ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงจำเป็นต้องจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ค้างจ่ายเงินรายงวดจากมาก น้อย ตามลำดับก่อน ตามวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่ และจะเบิกเงินงบประมาณประจำปี 2562 จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เหลือต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข 038-193582 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-277877 , 038-282586 ต่อ 16 , 17 , 18