เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนระหว่าง 3,000 – 4,000 คน ผู้ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยมีรายละเอียดดังนี้

                   1.ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอฯ จะต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ ดำเนินกิจการรับประกัน และได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านการรับประกัน

                   2.ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลขโทรศัพท์ 038-102153 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.buu.ac.th