เทศบาลเมืองแสนสุขได้ให้ความสำคัญด้านคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของน้ำกับแบคทีเรีย เชื้อโรค ที่อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร สำหรับการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัยจะต้องมีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ น้ำต้องปราศจากเชื้อโรค ไม่มีสารพิษ และหากมีแร่ธาตุหรือสารบางอย่างปนเปื้อนในน้ำจะต้องไม่เกินกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนดคุณภาพน้ำบริโภคกำหนด โยมีวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ดังนี้

                   1.การต้ม  เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ง่ายที่สุด ต้มให้เดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสหรือเดือดจัด ประมาณ 1 นาที จะฆ่าเชื้อโรคและลดความกระด้างของน้ำ

                   2.การกรอง เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำผ่านวัสดุที่ใช้เป็นตัวกรอง ทำหน้าที่กั้นสิ่งสกปรกที่ติดมากับน้ำให้ติดค้าง สำหรับครัวเรือนสามารถจัดทำเครื่องกรองแบบง่ายๆ โยใช้ภาชนะสำหรับใส่น้ำขนาดที่ต้องการใส่วัสดุกรวด ทรายที่ทำเป็นชั้นๆ แล้วให้น้ำไหลผ่านฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน

                   3.การเติมคลอรีน เป็นการฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัด สำหรับครัวเรือนนิยมใช้คลอรีน 2 ประเภท ได้แก่ คลอรีนผง และคลอรีนน้ำ

                   4.การตกตะกอน เป็นกระบวนการที่ทำให้น้ำใสขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้สารส้มโดยกวนสารส้มในน้ำ ทิ้งให้ตกตะกอนนำน้ำส่วนใสไปต้มหรือเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค

                   5.การฆ่าเชื้อโรคโดยแสงแดด โดยนำน้ำที่จะปรับปรุงใส่ขวดแก้วใส ตากแดดไม่ต่ำกว่า 7 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงเวลา 09.00 – 15.00 น.

                   6.การดูแลภาชนะเก็บน้ำ ภาชนะกักเก็บน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ คูลเลอร์ และขวดน้ำ ควรล้างทำความสะอาดทุกวัน ส่วนภาชนะกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ ถังน้ำ แท็งก์น้ำ และโอ่งน้ำ ควรทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยขัดล้างคราบสกปรก ทิ้งไว้ให้แห้งหรือฆ่าเชื้อโรคด้วยการใช้คลอรีน 60 % ในอัตราส่วน 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่ให้เต็มภาชนะเก็บน้ำแล้วกสนน้ำกับคลอรีน แช่ประมาน 2 นาที แล้วจึงปล่อยน้ำทิ้ง และเก็บน้ำสะอาดได้ตามปกติ