เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ภายในอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้นที่ 1 จำนวนพื้นที่ 75 ตารางเมตร เพื่อให้บริการนิสิต บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป

กำหนดยื่นซองในวันที่ 21 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลขโทรศัพท์ 038-102154 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 7 – 20 กันยายน 2561