เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ในเดือนกันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดวัน และเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

เวลา

งานรักษาความสะอาด

 

ตลาดหนองมน

12 และ 26 กันยายน 2561

09.30 น.

 

ฝ่ายสุขาภิบาลอาหารและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

แผงลอยอาหารหน้าม.บูรพา

 

5 และ 19 กันยายน 2561

09.30 น.

แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

 

6 และ 20 กันยายน 2561

09.30 น.

 

หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข