เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวแขน-ขาและลำตัว ซึ่งเปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่คนพิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยวิทยาลัยพระมหาไถ่ พัทยา จะจัดสอบรับนักศึกษาใหม่โดยมีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่อยู่ต่างจังหวัด วิทยาลัยฯ จึงมีการจัดสอบนอกสถานที่ โดยจะทำการสอบช่วงเดือนกันยายน 2561 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา และพระนครศรีอยุธยา โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมงคล จินาวรณ์ หมายเลขโทรศัพท์

086-661-3501 หรือสำนักงานธุรการ 089-403-59510