เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดกิจกรรม ดังนี้

1.      โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ถอดรหัสความคิดสีจิ้นผิง : ความฝันของจีน  ในวันพุธที่   12 กันยายน 2561

2.      โครงการประกวดทักษะการสอนภาษาจีนและเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

3.      โครงการสอบวัดระดับความสามารถจีน YCT สอบวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัย บูรพา หมายเลขโทรศัพท์ 038-102602