เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ในเดือน สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดวัน และเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

เวลา

งานรักษาความสะอาด

 

ตลาดหนองมน

8 และ 22 สิงหาคม 2561

09.30 น.

 

ฝ่ายสุขาภิบาลอาหารและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

แผงลอยอาหารหน้าม.บูรพา

 

1 และ 15 สิงหาคม 2561

09.30 น.

แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

 

2 และ 16 สิงหาคม 2561

09.30 น.

 

หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข 038-193512