เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

                      คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ภายใต้หัวข้อการจัดงาน จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีนวัตกรรม ธีมงาน วิทยาศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์มากมาย

                   ทั้งนี้ ท่านที่สนใจเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดระเบียบการหรือสมัครออนไลน์  ได้ที่ www.sci.buu.ac.th/sciweek35 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ 038-103-009 ฝ่ายการประกวด /การแข่งขัน หมายเลขโทรศัพท์ 038-103-257 ฝ่ายการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 038-103-185