เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้รับการประสานงานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้

                   1.การอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ค้างจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายเงินให้กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561

                   2.ขยายเวลาให้ผู้ที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐให้มาเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม  แบบดร.02 ส่วนที่ 1 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 หากไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนด จำเป็นจะต้องชะลอการจ่ายเงินไปก่อน