เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสาขาขึ้น 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรี สาขาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เพื่อรองรับการให้บริการคนพิการให้เป็นไปด้วยความสะดวก ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในขณะนี้ศูนย์บริการคนพิการ พร้อมให้บริการรถโยกสำหรับคนพิการ หากท่านใดต้องการขอรับรถโยก สามารถแจ้งความประสงค์ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอัญมณี สมตัว โทร.038-241-741-2

                   เอกสารประกอบการขอรับรถโยก

1.สำเนาทะเบียนบ้านภูมิลำเนา จังหวัดชลบุรี (หรือมีภูมิลำเนาจังหวัดอื่น แต่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ชลบุรี ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นให้การรับรอง)

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

4.ใบรับรองแพทย์ ระบุว่าคนพิการสามารถใช้รถโยกได้

                   คุณสมบัติของคนพิการที่สามารถขอรับรถโยก

1.เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว

2.ไม่จำกัดอายุ สามารถใช้แขนในการโยกรถได้ (ยกเว้นกรณีคนพิการสูงอายุ ที่มีโรคประจำตัวและเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายระหว่างการใช้รถ เช่น เป็นลมง่าย หรือคนพิการที่เป็นโรคลมชัก เป็นต้น)

3.สามารถเคลื่อนย้ายตนเองขึ้น - ลง รถโยกได้ด้วยตนเอง