เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ดำเนินการต่อบัตรผู้ให้บริการนวดแผนไทยในที่หรือทางสาธารณะชายหาด   เทศบาลเมืองแสนสุข ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ในปีงบประมาณ 2561 บัตรผู้ให้บริการนวดแผนไทยฯ จะหมดอายุภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และจะต้องดำเนินการต่อบัตรผู้ให้บริการนวดแผนไทยฯ ในปีงบประมาณ 2562 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอให้ผู้ให้บริการนวดแผนไทยฯทุกท่าน นำเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้

                        1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                  จำนวน 2 ฉบับ

                        2.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                               จำนวน 2 ฉบับ

                        3.ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตรการนวด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง      จำนวน 2 ฉบับ

                        4.ใบรับรองแพทย์                                                                    จำนวน 1 ฉบับ

            ผู้ให้บริการนวดแผนไทยฯ จะต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเพือนไม่สมประกอบ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 มาตรา 32 พระราชบัญญัติโรคการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2550 และประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรื่อง โรคซึ่งต้องห้ามมิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ผู้ให้บริการนวดแผนไทยฯ ต้องนำเอกสาร/หลักฐาน มายื่นระหว่างวันที่  17 – 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ ชั้น 1 กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อมาชำระค่าบำรุงนวดแผนไทยและค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย โดยแบ่งวันชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมเป็น 2 วัน ดังนี้                    

1.วันที่ 17 กรกฎาคม 2561                     โซนที่ 1 , 2 , 3 และ โซนที่ 4

                                    2.วันที่ 18 กรกฎาคม 2561                  โซนที่ 5 , 6 , 7 และ โซนที่ 8

ผู้ให้บริการนวดแผนไทยฯทุกท่าน ต้องมาตรงตามเวลาที่เทศบาลกำหนดให้แต่ละโซนมาดำเนินการต่อบัตร    ผู้ให้บริการนวดแผนไทยฯ หลังจากชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมเสร็จ ให้นำบัตรผู้ให้บริการนวดแผนไทยฯ (บัตรเดิม)พร้อมใบเสร็จรับเงินมายื่นที่ชั้น 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อรับบัตรผู้ให้บริการนวดแผนไทยฯ (บัตรใหม่) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-193-512 ในวันและเวลาราชการ