เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับสถานศึกษา ชุมชนภายในเขตเทศบาล และบริเวณใกล้เคียงกำหนดจัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ วัดแจ้งเจริญดอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและร่วมทำบุญตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน