เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตรเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้ทัดเทียมกับนานาประเทศและสามารถใช้มาตรฐานสินค้าสากลได้อย่างถูกต้องรวมถึง การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของสินค้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-345-1196