เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้เรียน ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน ในโครงการสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2561 โดยจะจัดอบรมภาษาต่างประเทศ ดังนี้

          1.ภาษาอังกฤษกลุ่มหลักสูตรพื้นฐานหรือ Beginner กำหนดรับผู้เรียนไม่เกิน 30 คน/กลุ่ม

          2.ภาษาจีนระดับ 1 กำหนดผู้เรียนไม่เกิน 30 คน/กลุ่ม

          เอกสารการสมัคร

          1.สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

          เงื่อนไขการสมัครและเข้ารับการอบรม

          1.ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน

          2.ผู้สมัครจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรืออย่างน้อย 13  ชั่วโมงของเวลาเรียนทั้งหมด

          3.ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

          ในการนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-193-585