เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข  มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของเทศบาลเมืองแสนสุข
(ตามเอกสารแนบ)