เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่สำหรับประกอบกิจการร้านกาแฟสด อาหารว่าง เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศรีนครินทร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขนาดพื้นที่ 75 ตารางเมตร

          กำหนดยื่นซองในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.30 นาฬิกา ถึงเวลา 10.30 นาฬิกา ณ งานบริหารงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 นาฬิกา เป็นต้นไป

          ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 นาฬิกา  เป็นต้นไป ณ งานบริหารงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานบริหารพัสดุ ชั้น 2  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.buu.ac.th  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 038-386554 ต่อ 2211 ในวันและเวลาราชการ