เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประสงค์เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการ กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคมจากนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการหรือผู้รับใบอนุญาต ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ www.tci-thaijo.org