เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดรับสมัครผู้เรียน ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน ในโครงการสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศประเทศ ประจำปี 2561 โดยจะจัดอบรมภาษาต่างประเทศ ดังนี้

                 1. ภาษาอังกฤษกลุ่มหลักสูตรพื้นฐานหรือ Beginner กำหนดผู้เรียนไม่เกิน 30 คน /กลุ่ม

                 2. ภาษาจีนระดับ 1 กำหนดผู้เรียนไม่เกิน 30 คน / กลุ่ม

        เอกสารการรับสมัคร

                 1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน     1     ฉบับ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

                 2. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน     1     ฉบับ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

        เงื่อนไขการรับสมัครและการเข้ารับการอบรม

1.      ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน

2.      ผู้สมัครจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรืออย่างน้อย 13 ชั่วโมง ของเวลาเรียนทั้งหมด

3.      ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

                   ในการนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 18 – 29  มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-193-585