เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดโครงการแสนสุขรวมพลัง หยุดยั้งไข้เลือดออก ประจำปี 2561 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รวมถึงลดจำนวนลูกน้ำยุงลายในชุมชน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข