เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 30 คน ดังนี้

                           1.หลักสูตรการถักเชือกแขวนผ้าเช็ดมือลายนกฮูก

                           2.หลักสูตรการทำขนมช่อม่วง และขนมช่อผกากรอง

                           3.หลักสูตรนักขายออนไลน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาในการอบรมหลักสูตรละ 1 วัน  เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561                ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-193582