เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “One World One Ocean :New and More Value of the sea” มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราขการ หน่วยงานภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกับการอนุรักษ์

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานด้านวิชาการ การลงนามในบันทึกความเข้าใจ การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การอภิปรายและเสวนา การจัดนิทรรศการ การแสดงภาพและประกวดภาพถ่ายทางทะเล

เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18- 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ