เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

 

          ตามที่กองการศึกษา  เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ดำเนินโครงการดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุขเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้  การฝึกซ้อมและการเล่นดนตรีสากลให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเปิดสอนทั้งหมด       9 หลักสูตร และแต่ละหลักสูตรรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด ดังนี้

                   1.กีต้าร์โปร่ง               จำนวน  50      คน

                   2.กีต้าร์ไฟฟ้า              จำนวน  50      คน

                   3.กีต้าร์เบสไฟฟ้า          จำนวน 10      คน

                   4.ไวโอลีน                  จำนวน  20      คน

                   5.กลองชุด                 จำนวน  10      คน

                   6.ดิจิตอลเปียโน           จำนวน  20      คน

                   7.แซกโซโฟน              จำนวน  4        คน

                   8.ทรัมเป็ต                 จำนวน  6        คน

                   9.วิชาขับร้อง              จำนวน  50      คน

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถสมัครเข้าอบรมได้ตามหลักสูตรที่ตนเองสนใจคนละ 1 หลักสูตรเท่านั้น ซึ่งมีเงื่อนไขการรับสมัครและเข้าร่วมอบรม ดังนี้

          1.เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

                   - สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          2.ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และเซ็นต์รับรองสำเนาในเอกสารการสมัครทุกใบ             

          3.ผู้สมัครจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด

          4.ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  038-193585