เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินการให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการ โดยมีสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ประกอบด้วยสนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมืองแสนสุข

สนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลเมืองแสนสุข และสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข ปัจจุบันเทศบาลเมืองแสนสุข

ได้ดำเนินการให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ตามระเบียบเทศบาลเมืองแสนสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ.2553

หลักเกณฑ์การใช้สนามกีฬาในร่ามเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ. 2559 และหลักเกณฑ์การใช้สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ.2555 นั้น
เนื่องจากเทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังประตูฟุตบอลทั้งสองด้านของสนาม โดยการขุดลอกดินเดิมออกเพื่อเสริมหน้าดินและทำการปลุกหญ้าทดแทน

เทศบาลเมืองแสนสุขจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องงดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ดังนี้

1.สนามกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองแสนสุข งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 – 15 มิถุนายน 2561

2.ลู่วิ่งยางสีงเคราะห์ เทศบาลเมืองแสนสุข งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน