เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล

“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 33

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอรายชื่อเพื่อขอรับรางวัล สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.princessngarmchit.org