เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น

เพื่อเข้ารับรางวัลประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 โดยจักเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ

ในเดือนธันวาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dsdw.go.th.