เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองช่างสุขาภิบาล กำหนดจัดโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข

ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี

และในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข

เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนในการช่วยลดปริมาณน้ำเสียในชีวิตประจำวัน


กำหนดการอบรม

08.30 – 12.00 น.     การบรรยาย โดยวิทยากรจาก องค์การจัดการน้ำเสีย ในหัวข้อ

                   - ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข

                   - การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

13.00 – 15.00 น.     ศึกษาดูงาน ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ