เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน  ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติสำหรับ 3 ภาคส่วน คือ

- ชุมชนท่องเที่ยว 

- ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

- นักท่องเที่ยว 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ

และเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เอกสารแนบ :
Download this file (20180409031616.pdf)Code of Conduct[1]271 kB